DLACZEGO – 10 POWODÓW

10 POWODÓW DLA KTÓRYCH POTRZEBUJEMY PRAWA DO PRAWDY

Należy nam się prawo do prawdy, ponieważ:

1.

Systemy totalitarne opierały się na kłamstwie, które było tak samo ważne jak system opresji politycznej.

W państwach totalitarnych istniały specjalne instytucje, które dbały o to aby do obywateli nie docierały prawdziwe informacje (np. w PRL Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk). Nie może być demokracji bez prawdy. Im więcej kłamstwa tym więcej totalitaryzmu. Demokracja żywi się prawdą, totalitaryzm kłamstwem.

2.

W naszym skomplikowanym świecie jesteśmy zalewani 24/7 informacjami. Potrzebujemy przewodników, którzy pomogą oddzielić prawdę od fałszu, ważne informacje od bredni itp. A to przecież politycy mają instrumenty do uwiarygodnienia tysięcy informacji. Za politykami stoją instytucje, które weryfikują, porządkują informacje. Mają dostęp także do tych, które są niedostępnye dla przeciętnego obywatela (choćby służby wywiadu i kontrwywiadu). Tymczasem narzędzia te traktowane są jako prywatna własność polityków i wykorzystywane do celów politycznych.

3.

Stosunki społeczne regulowane są poprzez normy prawne, za którymi stoi autorytet państwa (posiadającego środki przymusu do ich egzekwowania). Brak zapisu prawa do prawdy, jako normy prawnej, pozostanie pustym postulatem. Dlatego potrzebujemy penalizacji oczywistych kłamstw polityków, wprowadzających w błąd opinię publiczną, pamiętając o prewencji ogólnej prawa karnego (świadomości sprawcy, że może dopuścić się przestępstwa).

4.

W 2016 r. redakcja słownika oksfordzkiego uznała „post-truth” za słowo roku. Analiza zjawiska potwierdza fakt jakim jest bezprecedensowe posługiwanie się bezczelnym, aroganckim kłamstwem także w państwach demokratycznych, których system polityczny opiera się na wartościach szacunku do prawa. Kolejną, nową cechą postprawdy jest akceptowanie kłamstwa przez część opinii społecznej. Zanika zjawisko potępienia społecznego kłamstwa. Dlatego potrzeba nam penalizacji, jako elementu uświadamiającego naganność kłamstwa politycznego.

5.

Kłamstwa polityków mają poważne skutki w zakresie funkcjonowania państwa jako całości, ale także w wymiarze podejmowania indywidualnych decyzji przez obywateli, np. dotyczących wyborów władz państwa i samorządu terytorialnego, decyzji ekonomicznych i innych istotnych wyborów życiowych, jak choćby edukacja dzieci.

6.

art. 61 pkt.1 Konstytucji stanowi, że „Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.

7.

W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem kompletnego kryzysu zaufania. Bez zaufania zaś nie da się zbudować kapitału społecznego a tym samym stymulować dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego. W kategorii zaufania społecznego fundamentalne znaczenie ma przecież wiara obywateli do instytucji państwa.

8.

Najwyższy czas skończyć z wyjątkowym traktowaniem polityków jako grupy, w przypadku której jest przyzwolenie na kłamstwo, mataczenie i inne podobne zjawiska. Panuje powszechne przekonanie, że polityk kłamie, zaś same kłamstwo jest jednym z immanentnych cech charakteryzujących tę profesję. Niby dlaczego politykowi kłamstwa mają uchodzić na sucho a innym grupom wykonującym zawody zaufania publicznego już nie?

9.

Warto zaznaczyć, że podobne rozwiązania prawne istnieją już w polskim ustawodawstwie. „Na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej  – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości”.
Wprowadzenie w/w przepisu znacznie ograniczyło funkcjonowanie tzw. kłamstwa oświęcimskiego w debacie publicznej.

10.

PRAWO DO PRAWDY jako podstawowe prawo człowieka

Inicjatywa wprowadzenie kategorii KŁAMSTWA POLITYCZNEGO, powinna być wzmocniona kampanią międzynarodową, polegającą na postulacie wprowadzenia do EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA nowej kategorii prawa człowieka tj. PRAWA DO PRAWDZIWEJ INFORMACJI.
„Każdy człowiek ma prawo do prawdziwej i rzetelnej informacji”.
Inicjatywa wprowadzenia do europejskiej konwencji praw człowieka PRAWA DO PRAWDY, ma na celu wyposażenie obywateli państw Rady Europy w instrument prawny, pozwalający zaskarżyć władze publiczne świadomie posługujące się kłamstwem do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ponadto prawo do prawdy pozwalałoby na wymuszenie na władzach działań zmierzających do przeciwdziałania zalewowi kłamstwa w mediach społecznościowych. Niech to będzie inicjatywa polska, która wyrasta z ducha solidarności i sprzeciwu wobec permanentnego kłamstwa serwowanego Polakom już w czasach komunizmu.